Reklama


Reklama
Návštěvní řád festivalu BADYSFEST

Parkování
Pokud na BADYSFEST pojedete autem, prosíme o dodržování pravidel silničního provozu. Především - parkujte svoje automobily pouze tam kde se smí, abyste nebránili obyvatelům a ostatním návštěvníkům Chrášťan v jejich běžném životě. Pokud bude vaše vozidlo bránit bezpečnosti provozu, překážet obyvatelům nebo návštěvníkům obce Chrášťany ve vjezdu či výjezdu z domova, garáže nebo obchodu a podobně, bude bez odkladu odtaženo policií. Předem děkujeme za součinnost a ohleduplnost.

Přístup do areálu festivalu
Areál se pro veřejnost otevře v den konání ve 12:00 hod. a uzavřen bude pro veřejnost ve 23:30 hod.

Děti do 14ti let
(do 140cm výšky) v doprovodu rodičů a tělesně postiženým osobám (s průkazem ZTP) upoutaným na invalidní vozík, mají vstup do areálu festivalu zdarma! Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

Náramky
Každý návštěvník při vstupu do areálu festivalu obdrží po předložení vstupenky, nebo zaplacení vstupného identifikační náramek, který mu pracovník festivalu upevní na zápěstí. Tento náramek ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný bez náhrady škody. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat tímto náramkem pořadatelské službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup na festival, popřípadě bude vyveden pořadatelskou službou z areálu festivalu, taktéž bez náhrady škody.

Co si nesmíte přinést
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8...) ani profesionální fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení vedení festivalu.

Zvířátka
Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen.

Novináři
Do areálu festivalu mají volný vstup pouze řádně akreditovaní novináři. V areálu festivalu je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným novinářům s platným fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole pořadatelské služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně pořadatelské službě. Pořizování videozáznamů v areálu festivalu je zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého záznamu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s BADYSFESTem, pořadatelem a jejich partnery.

Hlavní pořadatel
je označen visačkou BADYSFEST – HLAVNÍ POŘADATEL a koordinuje veškeré dění festivalu a to v celém areálu festivalu. Jedině hlavní pořadatel, může rozhodovat a měnit veškeré dění na festivalu a jeho rozhodnutí je konečné.

Pořadatelská služba
slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci pořadatelské služby budou jednotně oblečeni do oranžových reflexních vest a označeni nápisem BADYSFEST – POŘADATEL. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR a Městská policie. Kompetence a povinnosti pořadatelské služby: kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení. Pokud, nebudete spokojeni s pořadatelskou službou obraťte se neprodleně na Hlavního pořadatele festivalu.

Chraňte si své zdraví
Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky a pořadateli. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotníky.

Těšíme se na Vás
Přejeme Vám příjemný poslech a dobrou zábavu na našem festivalu BADYSFEST. BADYS z.s.